สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2558  
    คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554  
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552  
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  
    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547  
    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    แนวทางการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2556  
    แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556  
    นโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2556  
    พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  
    พระราชบัญญัติระเบียบข้อราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  
    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
   

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com