ARITC :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

                                        ภาพประกอบ
เสดงความยินดีกับเหรียญทองกีฬาเซปักตะกร้อ (ทีมชุดหญิง) การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
        ขอเสดงความยินดีกับ
นางสาวแก้วใจ พุ่มสว่างแก้ว
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 

คว้าเหรียญทองกีฬาเซปักตะกร
้อ (ทีมชุดหญิง) 

การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17 ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
.
ผู้รายงาน  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   [2014-10-08 เวลา 18:03 น.]
แหล่งข่าว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com