ARITC :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

                                        ภาพประกอบ
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
        การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ในวันอังคาร ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕       เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องดาวดึงส์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                    ๕.๑  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

๕.๒  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ....

                    ๕.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ....


 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
.
ผู้รายงาน  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   [2015-03-09 เวลา 19:41 น.]
แหล่งข่าว
กลุ่มงานนิติการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com