ARITC :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

                                        ภาพประกอบ
ร่วมใช้สิทธิ์ลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
        ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกท่าน ร่วมใช้สิทธิ์ลงคะแนนคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ในวันศุุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 14

 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
.
ผู้รายงาน  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   [2015-05-13 เวลา 20:51 น.]
แหล่งข่าว
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com