ARITC :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

                                        ภาพประกอบ
เสนอตั้งหน่วยงานวิจัยการศึกษา
       

เสนอตั้งหน่วยงานวิจัยการศึกษา

 

http://www.manager.co.th/images/blank.gif

 

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์          

http://www.manager.co.th/images/blank.gif1 มิถุนายน 2558

 

http://www.manager.co.th/images/blank.gif

 

        ปลัด ศธ.เตรียมชงองค์กรหลัก คกก.ปฏิรูปตั้งหน่วยงานวิจัยการศึกษา คาดเริ่มที่ระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นหน่วยงานศึกษาวิจัยและประเมินผลการจัดการศึกษาของไทยได้ทันการณ์ เผยที่ประชุมการศึกษาระดับโลกได้ร่วมรับรองปฏิญญาอินชอน กรอบแนวทางจัดการศึกษาใน 15 ปีข้างหน้า

       
       รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้เดินทางเข้าร่วมประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษา (World Education Forum) ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งที่ประชุมได้มีการทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานในอีก 15 ปีข้างหน้า โดยได้ให้การรับรองปฎิญญาอินชอนว่าด้วยการศึกษาปี 2030 ซึ่งมุ่งให้ทั่วโลกจัดการศึกษาโดยคำนึงถึงการให้การศึกษากับทุกคน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกัน และการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากนโยบายและการวางแผนที่มี ประสิทธิภาพและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขณะเดียวกัน ในปฎิญญาฉบับดังกล่าวยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลของแต่ละประเทศได้ให้ความ สำคัญในการจัดสรรงบประมาณให้ภาคการศึกษามากขึ้น โดยกำหนดให้อยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 15-20 ของงบประมาณประเทศ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ประเทศด้วย
       
       ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษาในอีก 15 ปีข้างหน้านั้นจะประกอบไปด้วย การเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกที่ดี การเพิ่มงบประมาณลงทุนด้านการศึกษา การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

       ขณะเดียวกันประเทศไทยได้รับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมและคาดว่าดำเนินการได้ คือ การจัดตั้งคณะกรรมการหรือหน่วยงานเพื่อติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนการวิจัยการศึกษาที่สามารถตอบโจทย์การจัดการศึกษาของประเทศไทยได้ อย่างทันการณ์ เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีหน่วยงานวิจัยด้าน การศึกษาที่สามารถให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการหรือใช้คาดการณ์อนาคตได้ไม่ว่าจะ เป็นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงอาชีวศึกษา ดังนั้นตนจะนำเรื่องนี้มาเสนอในที่ประชุมองค์กรหลัก ศธ. และคณะกรรมการปฎิรูปการศึกษา โดยเบื้องต้นอาจจะเริ่มตั้งหน่วยงานลักษณะนี้ในระดับอุดมศึกษาก่อน ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ประเทศไทยมีข้อมูลการศึกษาที่เป็นระบบมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการปฎิรูปการศึกษาของประเทศด้วย

 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
.
ผู้รายงาน  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   [2015-06-01 เวลา 09:02 น.]
แหล่งข่าว
http://www.manager.co.thสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com