ARITC :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

                                        ภาพประกอบ
โครงการ Gen A ดัน นศ.มหาวิทยาลัยทั่วประเทศสอนน้องอ่านหนังสือ แก้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
        โครงการ Gen A ดัน นศ.มหาวิทยาลัยทั่วประเทศสอนน้องอ่านหนังสือ แก้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

 เปิด ตัวโครงการ Gen A สสส. ร่วม สกอ. และ สพฐ. ดึงพลังนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศลงพื้นที่โรงเรียนห่างไกล สอน นร. อ่านเขียน แก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ พบในต่างประเทศ คู่หูนักอ่านช่วยพัฒนาเร็วเทียบเท่าปีครึ่ง ขณะที่ช่วยผลสอบโอเน็ตดีขึ้น 
       
       วันนี้ (20 ก.ค.) ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ศรีวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทักษะความสามารถกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ นางศกุนตลา สุขสมัย รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเปิดตัวโครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง เพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 6 - 14 ปี ในสังกัด สพฐ. โดยตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 50,000 คน
       
       ดร.สุปรีดา กล่าวว่า ปัญหา อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งสถาบันสถิติแห่งสหประชาชาติ (ยูไอเอส) ร่วมกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) สำรวจเมื่อปี 2014  พบว่า ทั่วโลกมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ไม่รู้หนังสือสูงถึง 781 ล้านคน ขณะที่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี กว่า 126 ล้านคน อ่านไม่ออกแม้แต่ประโยคสั้น ๆ  ทั้งที่เกินครึ่งหนึ่งของเด็กเหล่านี้มีโอกาสได้เรียนหนังสือ สอดคล้องกับการศึกษาของ National Adult Literacy Survey ของสหรัฐอเมริกา พบว่า เด็กกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะเลิกเรียนกลางคันสูงถึง 3 - 4 เท่าของเด็กทั่วไป ด้านข้อมูลจากระบบยุติธรรมของสหรัฐฯ พบว่า มากกว่า 60% ของคดีอาญาเกิดขึ้นจากผู้ที่ไม่รู้หนังสือ และคนที่ไม่รู้หนังสือมากกว่า 50% ยังมีโอกาสตกเป็นเหยื่อ หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ ที่บางกรณีก็นำไปสู่การทำให้ตนเองเป็นผู้ลงมือก่ออาชญากรรมเอง 
       
       ดร.สุ ปรีดา กล่าวว่า สำหรับประเทศไทยแม้จะมี พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ที่ต้องเรียน 12 ปี แต่ สพฐ. ก็ยอมรับว่า ยังมีเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กระจายอยู่ทั่วประเทศ สาเหตุมาจากครอบครัวยากจนทำให้เดินทางไปเรียนลำบาก เด็กไม่ได้พูดภาษาไทยกับที่บ้าน ปัญหาจากการเรียนรู้ในโรงเรียน และครูไม่ชำนาญในการสอน  อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินโครงการศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข 2556 - 2558 พบว่า กลยุทธ์พี่สอนน้อง หรือเพื่อนสอนเพื่อนอ่านเขียน สามารถช่วยแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ได้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ ปี 2558 รัฐบาลประกาศให้เป็นปีปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  สสส. สกอ. และ สพฐ. จึงร่วมมือกันดำเนินโครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง เพื่อสนับสนุนพลังของนักศึกษาทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในลักษณะ พี่ชวนน้องอ่าน เขียน สร้างสุข ซึ่งจะเป็นการช่วยนักเรียนที่ประสบปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้มี พัฒนาการการอ่าน เขียนที่ดีขึ้น ตั้งเป้าดำเนินโครงการนี้ครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัยใน 3 ปี สามารถช่วยเหลือนักเรียนในระบบการศึกษาที่ประสบปัญหาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 50,000 คน
       
       นางสกุนตลา กล่าวว่า โรงเรียน ที่มักมีปัญหาคือ โรงเรียนขนาดเล็กและห่างไกลที่มีครูไม่เพียงพอ ไม่มีครูภาษาไทยโดยตรง ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลักที่บ้าน หรือมีการย้ายถิ่นฐานตามพ่อแม่บ่อย ซึ่ง สพฐ. พยายามดำเนินการแก้ปัญหานี้มาตลอด มีหลากหลายวิธีแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ ซึ่งมอบให้ ร.ร. ในสังกัดไปดำเนินการ โดยช่วง 2 - 3 เดือนที่ผ่านมาก็มีความพยายามในการจัดหาครูในการสอนออกอากาศถ่ายทอดวิธีการ สอนที่ดีแบบทางไกลผ่านทางโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต การแจกลูกสะกดคำในระดับ ป.1-3 การอบรมเพิ่มเติมครูสอนวิชาภาษาไทย โดยโครงการนี้มองว่ามีประโยชน์ในการช่วยให้เด็กอ่านออกเขียนได้ เพราะเป็นรูปแบบของการทำกิจกรรมที่แตกต่างและเสริมเพิ่มเติมเข้าไปจากการ เรียนการสอนรูปแบบปกติ อย่างไรก็ตาม การลงไปทำกิจกรรมพี่สอนน้องอยากขอให้ลงไปในพื้นที่โรงเรียนห่างไกลมากกว่า โรงเรียนในเมืองที่มีความพร้อมอยู่แล้ว ก็จะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จริง ๆ มากกว่า 
       
       นาย ฉัตรชัย กล่าวว่า สกอ. มุ่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษาทั้งทักษะทางวิชาการและมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งโครงการ Gen A ถือเป็นความร่วมมือที่สอดคล้องกับนโยบายของ สกอ. ที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ใกล้ เคียง โดยนักศึกษาที่จะมาร่วมอย่างแรกต้องมีจิตอาสาที่จะช่วยก่อน และไม่ใช่แค่ทำเพียงครั้งเดียวแล้วจบ แต่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นเครือข่ายกับชุมชน นอกจากนี้ ยังต้องมีการอบรมในเรื่องการใช้ภาษาก่อนที่จะเข้าไปสอนน้องๆ ด้วย เพราะถือเป็นต้นแบบในการอ่านและเขียนที่ถูกต้องให้แก่น้อง ๆ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะเข้าร่วมก็จะมีคณะครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ ที่จะมาช่วยสกรีนหรือช่วยพัฒนาในเรื่องการใช้ภาษาของนักศึกษาที่จะเข้าไป เป็นจิตอาสาได้ ทั้งนี้ การอ่านการเขียนเป็นพื้นฐานของทุกวิชา ถ้าอ่านไม่ออกหรือเขียนไม่คล่อง ก็จะเรียนไม่ได้ ถ้าการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แข็งแรง พอไปถึงระดับมหาวิทยาลัยก็จะอ่อนแอไปด้วย  มหาวิทยาลัยจึงต้องลงไปช่วยกัน ล่าสุด มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการจำนวน 40 แห่งแล้ว และจะขยายไปทุกมหาวิทยาลัย
       
       นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า มี งานวิจัยในสหรัฐอเมริกา ชี้ชัดว่า คู่หูนักอ่านที่มีชั่วโมงการอ่านร่วมกันเพียง 5 ชั่วโมง ก็ยังได้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับการฝึกการอ่านนานถึง 1 ปี 6 เดือน ในการเรียนปกติ นอกจากนี้ การใช้แนวทางอ่านสร้างสุข ทำให้เกิดชุมชนปฏิบัติการที่ทำให้เรื่องดี ๆ เกิดขึ้นมากมาย นอกเหนือไปจากทำให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ เช่น ผลคะแนนโอเน็ต เอเน็ตสูงกว่ามาตรฐานของประเทศ เกิดสัมพันธภาพที่ดีทั้งในโรงเรียนและชุมชน ยังช่วยลดการทะเลาะวิวาทบาดหมางในกลุ่มนักเรียนน้อยลงอีกด้วย


 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
.
ผู้รายงาน  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   [2015-07-20 เวลา 21:10 น.]
แหล่งข่าว
http://www.kruthai.infoสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com