ARITC :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

                                        ภาพประกอบ
เคาะ 6 ประเด็นแก้ พ.ร.บ.การศึกษาชาติ
       

เคาะ 6 ประเด็นแก้ พ.ร.บ.การศึกษาชาติ

คณะอนุกรรมการปรับปรุง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ สรุป 6 ประเด็นต้องแก้ไขกฎหมาย ยอมรับหลังการปฏิรูปคุณภาพเด็กไทยยังไม่น่าพอใจ

วันนี้ (17 ส.ค.) ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาถึงภาพรวมการศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า กฎหมายการศึกษาควรออกมาในรูปแบบไหน และควรมีกลไกขับเคลื่อนในทางปฎิบัติให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างไร โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไข พ.ร.บ.ดังกล่าวใน 6 ประเด็น คือ 1.เด็กไทยควรจะเป็นอย่างไรในอนาคต 2.ครูในอนาคต 3.กระบวนการจัดการศึกษาที่นำไปสู่เป้าหมายของการศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ระดับอุดมศึกษา 4.การบริหารจัดการสถานศึกษา 5.การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา และ 6.ระบบการวัดและประเมินผล

เลขาธิการ สกศ.กล่าวต่อไปว่า แนวทางปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 6 ประเด็นนั้น จะมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ดำเนินการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายการศึกษาของชาติให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาต่อไป

“ที่ประชุมได้หารือถึง ผลการปฎิรูปการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ว่าอะไรที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ และเรื่องใดที่ยังทำไม่สำเร็จ โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของเด็ก ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ขณะเดียวกันทิศทางกฎหมายการศึกษาควรจะเขียนไว้อย่างไร ซึ่งที่ประชุมอยากเห็นเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับทุกคนจะต้องอ่านออกเขียน ได้ คำนวณพื้นฐานได้ พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย เพราะทุกวันนี้เด็กที่สำเร็จการศึกษาออกไป ยังมีคุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร” เลขาธิการ สกศ.กล่าว.

 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
.
ผู้รายงาน  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   [2015-08-19 เวลา 18:27 น.]
แหล่งข่าว
http://www.kruthai.infoสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com