ARITC :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

                                        ภาพประกอบ
นายอภิชาติ จีระวุฒิ-นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี
       

http://www.moe.go.th/moe/images/ministor/m_apichat2544_2.gif

 

ประวัติ นายอภิชาติ จีระวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี

 

วัน/เดือน/ปีเกิด 24 มิถุนายน 2498

ภูมิลำเนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2519 เกษียณ 1 ตุลาคม 2558

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (ม.วม.)

 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี กศ.บ. สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน

ปริญญาโท กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

 

การฝึกอบรม

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 41 โรงเรียนนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม

 

ประวัติการรับราชการ (ย่อ)

- 12 มิถุนายน 2545 ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร 9) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- 7 กรกฎาคม 2546 ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร 9) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- 3 กรกฎาคม 2549 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

- 8 เมษายน 2551 เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- 29 เมษายน 2554 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

- 3 ตุลาคม 2554 รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

- ตุลาคม 2556 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 1 เมษายน 2559 ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

http://www.kruwandee.com/news-id7937.html

 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
.
ผู้รายงาน  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   [2016-04-15 เวลา 08:38 น.]
แหล่งข่าว
http://www.kruwandee.com/สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com