ARITC :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

                                        ภาพประกอบ
มาแรง!!
       

มาแรง!! "ชัยพฤกษ์" เต็งหนึ่งนั่งปลัด ศธ.-"นพ.สรนิต" ขึ้นเลขาฯ กกอ.

.....

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า กรณีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีข้าราชการระดับ (ซี) 11 และซี 10 จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 9 ราย สำหรับรายชื่อที่คาดว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.จะเสนอให้ ครม.พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.แทนตำแหน่งที่ว่างและจะเกษียณอายุราชการ แบ่งเป็น ซี 11 จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ปลัด ศธ.และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) คาดว่านายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) จะได้รับการเสนอชื่อเป็นปลัด ศธ.และแต่งตั้งให้นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการ กอศ.ขึ้นมาเป็นเลขาธิการ กอศ.แทน ส่วนผู้ที่คาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ กกอ.คือ นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการ กกอ. และนายสุภัทร จำปาทอง รองปลัด ศธ. ขณะที่นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมต่อไป

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนตำแหน่งซี 10 อีก 7 ตำแหน่ง แบ่งเป็น รองปลัด ศธ. 1 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการ ศธ. 2 ตำแหน่ง รองเลขาธิการ กพฐ. 1 ตำแหน่ง รองเลขาธิการ กอศ. 2 ตำแหน่ง และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) 1 ตำแหน่ง คาดว่า จะเลือกแต่งตั้ง ผู้ตรวจราชการ ศธ.ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 13 คน ขึ้นมาแทน

 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
.
ผู้รายงาน  
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   [2016-12-18 เวลา 19:43 น.]
แหล่งข่าว
http://www.kruthai.infoสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com