สภามหาวิทยาลัย
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้องดาวดึงส์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๔

       ประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้องดาวดึงส์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                   ๕.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ...   แหล่งข่าว : งานนิติการ สำนักงานอธิการบดี    วันที่ 2014-08-29


      Untitled Document
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com