สภามหาวิทยาลัย
ข่าวกิจกรรม

แถลงข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556 และแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์

       ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แถลงข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556 และแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรค์ ปริญญารัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รองศาสตราจารย์สุพล บุญทรง ปริญญาครุศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อาจารย์ ศรีวรรณไชยสุข ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งมี รองอธิการบดี องค์กรต่างๆ ผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อ 19 ก.ย. 57


   แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    วันที่ 2014-09-19


      Untitled Document
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com