สภามหาวิทยาลัย
ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 14/2557

       การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 14/2557

   แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    วันที่ 2014-09-26


      Untitled Document
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com