สภามหาวิทยาลัย
ข่าวกิจกรรม

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

      
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 
ณ ห้องอมราวดี(อาคาร ๑๔ ชั้น ๓)
 


   แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    วันที่ 2016-03-25


      Untitled Document
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com