สภามหาวิทยาลัย
ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฏหมาย ครั้งที่ 6/2559

        การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฏหมาย ครั้งที่ 6/2559
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559
ห้องดาวดึงส์ ชั้น 2 อาคาร 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย    วันที่ 2016-06-09


      Untitled Document
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com