สภามหาวิทยาลัย
ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2559

       การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2559
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

   แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย    วันที่ 2016-07-28


      Untitled Document
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com