นายสมเชาว์ เกษประทุม

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม ศรีเดิมมา

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางจินตนา เสรีภาพ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา สนธิรักษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเสรี ชิโนดม

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ไชยะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอดุลย์ ศรีประทักษ์

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อาจารย์นันทภัค ธนาอภินนท์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

นางปราณี  เนรมิตร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ทวี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ จันทร์ดอกไม้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

นางณัฏฐิรา กาญจนศิลป์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

อาจารย์ชม ปานตา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

นายประยุทธ สุระเสนา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

   

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com