สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
ข่าวกิจกรรม
หน้าที่ 1 [ 2 ]      

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฏหมาย ครั้งที่ 8/2559     
ประกาศเมื่อ 2016-08-11  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2559     
ประกาศเมื่อ 2016-07-28  
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฏหมาย ครั้งที่ 6/2559     
ประกาศเมื่อ 2016-06-09  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙     
ประกาศเมื่อ 2016-04-28  
พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
ประกาศเมื่อ 2016-03-25  
การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2559      
ประกาศเมื่อ 2016-03-25  
การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2559     
ประกาศเมื่อ 2016-01-30  
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ครั้งที่ 13/2558     
ประกาศเมื่อ 2015-07-09  
การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายฯ      
ประกาศเมื่อ 2015-06-12  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 6/2558     
ประกาศเมื่อ 2015-05-26  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2558     
ประกาศเมื่อ 2015-05-02  
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘     
ประกาศเมื่อ 2015-04-10  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗     
ประกาศเมื่อ 2014-09-26  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 14/2557     
ประกาศเมื่อ 2014-09-26  
แถลงข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556 และแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์     
ประกาศเมื่อ 2014-09-19  
ประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ห้องดาวดึงส์ ชั้น ๒ อาคาร ๑๔     
ประกาศเมื่อ 2014-08-29  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 13/2557     
ประกาศเมื่อ 2014-08-28  
พิธีไหว้ครู นักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗      
ประกาศเมื่อ 2014-08-16  
พิธีไหว้บูรพาจารย์     
ประกาศเมื่อ 2014-08-16  
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 15 สิงหาคม 2557 ครบ 92 ปี     
ประกาศเมื่อ 2014-08-16  
 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com