รายละเอียดข่าว


๑๔ กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ"

๑๔ กุมภาพันธ์ วันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" #คนของพระราชา

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ในเมือง)

---------------------------------------------------------
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

๑.ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ,ชั้นปีที่ ๑ (เทียบโอน) และชั้นปีที่ ๒ ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ (เฉพาะที่ศึกษาในเมืองเท่านั้น) เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(ในเมือง) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๒. โดยให้ถือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนตามปกติ

๓.การแต่งกายนักศึกษาชายและหญิง สวมชุดนักศึกษาแบบพิธีการ ถูกระเบียบ

๔.ให้นักศึกษาเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษามาเพื่อบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563