สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
    ระเบียบฯ-2557-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทผู้บริหาร  
    ระเบียบฯ-2556-ทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินทุนภายนอก  
    ระเบียบฯ-2557-หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย  
    ระเบียบฯ-2557-เงินค่าตอบแทนรายเดือนฯของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานฯ  
    ระเบียบฯ-2557-การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา  
    ระเบียบฯ-2557-การให้บริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน  
    ระเบียบฯ-2557-การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีจากเงินรายได้  
    ระเบียบฯ-2557-การจัดจ้างผู้บริหาร  
    ระเบียบฯ-2557-การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)  
    ระเบียบฯ-2557-ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (ฉบับที่ 3)  
    ระเบียบฯ-2557-การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำ (กศ.บป.) (ฉบับที่ 3)  
    ๒๕๕๖-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเกิบเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  
    ๒๕๕๖-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖  
    ๒๕๕๕-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาสำหรับ บุคลากรประจำการ (กศ.บป)(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๔  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๕  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดจ้างลูกจ้างชัวคราว (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๕  
    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย หอพักนักศึกษาในกับกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย เงินสมนาคุณผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
   

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com