สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี พ.ศ. 2560  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๖๐  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวน การพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๙  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลัเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๗  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการติดตามผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๕๗  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๗  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณพ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๗  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์์ พ.ศ.๒๕๕๖  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณพ์และวิธีการได้มาและคุณสมบัติ ของผู้ดำรงตำแหน่งคุณสมบัติอธิการบดี (ฉบับที่2) พ.ศ.๒๕๕๕  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์แต่งตั้งถอดถอนตำแหน่งทางวิชาของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๕๕  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์พ.ศ.๒๕๕๔  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วย ส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๔  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักเกณฑ์การกำหนดวันทำงาน การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๔  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สักงกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๔  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์หลักเกณฑ์การลาไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๔  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๒  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๓  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๓  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๒  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๒  
    ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๒  
    ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๒  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณพ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยหลักเกณพ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
   

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com