ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์    ปราณี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประธานกรรมการ

โทร : 1100  email : chairat.p@nsru.ac.th