ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ    พลับเที่ยง

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประธานกรรมการ