ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยรัตน์    ปราณี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประธานกรรมการ