รายละเอียดข่าว


ขอความร่วมมือ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ประเมินความเสี่ยง "ไทยเซฟไทย"

ขอความร่วมมืออาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน ทำแบบประเมินความเสี่ยงโควิด-19 "ไทยเซฟไทย"

ผ่านเว็บไซต์ savethai.anamai.moph.go.th/ หรือ แอปพลิเคชัน Thai Save Thai ทั้งระบบ Android และ iOS

แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 8 มิถุนายน 2565