ARITC :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
    
 
 
 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์รดน้ำประเพณีสงกรานต์ขอพรจากนายกสภามหาวิทยาลัยฯ 
     
 
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาสำหรับ บุคลากรประจำการ (กศ.บป)(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๔  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๕  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดจ้างลูกจ้างชัวคราว (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๕  
      
    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย หอพักนักศึกษาในกับกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย เงินสมนาคุณผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ ได้ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำงนักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๒  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี พ.ศ.๒๕๕๒  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๒  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลัก คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพ.ศ.๒๕๕๒  
 
     
 

 
    การรับและจ่ายเงินค่าสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๖  
    การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  

 
    จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๕  

 
    แนวทางการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๕  

 
     
 
คณะ
สถาบัน/ศูนย์/สำนัก
สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานอื่นๆ
- คณะครุศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
   
 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
- ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน
- ศูนย์ภาษา
- ศูนย์วิทยาศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
- กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้
- กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา
-  
 
- เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
- โครงการ Young - QA
- โรงเรียนสาธิต
- โรงแรมต้นน้ำ
- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- งานยานพาหนะ
- 107 radio สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ FM 107 MHz
             
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com