ARITC :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
    
 
 
 กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ  
 สพฐ.ดันแผนพัฒนาการศึกษาพิเศษ เสนอ4ผลงานยกระดับเรียนร่วมน.ร.พิการ 
 กำหนดให้นโยบายภาษาแห่งชาติเป็นวาระแห่งชาติ 
 "3 เสมา"ลุย 10 เรื่องด่วนการศึกษาไทย 
 เว็บไซต์ต่างชาติเปิดเผย “5 สาเหตุที่ทำให้ภาษาอังกฤษของคนไทย รั้งท้ายในอาเซียน” 
     
 
    ๒๕๕๖-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเกิบเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  
    ๒๕๕๖-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖  
    ๒๕๕๕-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาสำหรับ บุคลากรประจำการ (กศ.บป)(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๔  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๕  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดจ้างลูกจ้างชัวคราว (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๕  
    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย หอพักนักศึกษาในกับกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย เงินสมนาคุณผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ ได้ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำงนักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๒  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี พ.ศ.๒๕๕๒  
 
     
 

 
    อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามคุณวุฒิการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง / ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
    การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ / ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
    การยกเว้นค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗  
    ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร / ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  
    การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย / ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
    การรับและจ่ายเงินค่าสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๖  

 
    ๕๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อาคารต้นน้ำ) และหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    ๔๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
    ๔๒๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
    ๓๖๔/๒๕๕๗ เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    ๓๖๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  
    ๓๔๐/๒๕๕๗ เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการเสนอข้อมูลในการพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนรายเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจำปีให้แก่ผู้บริหาร  
    ๓๓๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๕  

 
    คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 885/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทน  
    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2558  
    คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554  
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552  
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  
    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547  
    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    แนวทางการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2556  
    แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556  
    นโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2556  
    พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  
    พระราชบัญญัติระเบียบข้อราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  
    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

 
พิธีไหว้บูรพาจารย์   
ประกาศเมื่อ 2014-08-16  

     
 
คณะ
สถาบัน/ศูนย์/สำนัก
สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานอื่นๆ
- คณะครุศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
   
 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
- ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน
- ศูนย์ภาษา
- ศูนย์วิทยาศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
- กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้
- กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา
-  
 
- เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
- โครงการ Young - QA
- โรงเรียนสาธิต
- โรงแรมต้นน้ำ
- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- งานยานพาหนะ
- 107 radio สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ FM 107 MHz
             
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com