ARITC :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
    
 
 
 พบ! เด็กไทย "สมาธิสั้น" กว่า 1 ล้านคน ชี้ "บุหรี่" มีส่วน 
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗  
 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับและประกาศฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ 
 การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗  
 การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗  
     
 
    ๒๕๕๖-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเกิบเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  
    ๒๕๕๖-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๖  
    ๒๕๕๕-ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาสำหรับ บุคลากรประจำการ (กศ.บป)(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๔  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๕  
    ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดจ้างลูกจ้างชัวคราว (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๕  
    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย หอพักนักศึกษาในกับกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย เงินสมนาคุณผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ ได้ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำงนักงานอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๒  
    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี พ.ศ.๒๕๕๒  
 
     
 

 
    อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามคุณวุฒิการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง / ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
    การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ / ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
    การยกเว้นค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗  
    ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร / ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  
    การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย / ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
    การรับและจ่ายเงินค่าสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๖  

 
    ๕๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อาคารต้นน้ำ) และหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    ๔๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
    ๔๒๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
    ๓๖๔/๒๕๕๗ เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    ๓๖๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  
    ๓๔๐/๒๕๕๗ เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการเสนอข้อมูลในการพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนรายเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจำปีให้แก่ผู้บริหาร  
    ๓๓๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๕  

 
    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    แนวทางการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2556  
    แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556  
    นโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2556  
    พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  
    พระราชบัญญัติระเบียบข้อราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  
    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2542  
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

 
พิธีไหว้บูรพาจารย์   
ประกาศเมื่อ 2014-08-16  

     
 
คณะ
สถาบัน/ศูนย์/สำนัก
สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานอื่นๆ
- คณะครุศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
   
 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
- ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน
- ศูนย์ภาษา
- ศูนย์วิทยาศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
- กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้
- กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา
-  
 
- เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
- โครงการ Young - QA
- โรงเรียนสาธิต
- โรงแรมต้นน้ำ
- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- งานยานพาหนะ
- 107 radio สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ FM 107 MHz
             
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com