ARITC :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
นายกสภามหาวิทยาลัย
 
    
 
 
 แจงเหตุสภามหาวิทยาลัยสั่งปลดอธิการบดี มสธ. 
 ใช้ ม.44 แน่!! ถ้าแก้มหา’ลัย 10% ที่ไร้ธรรมาภิบาลไม่ได้ ‘ดาว์พงษ์’ สั่งฝ่าย กม.หาช่องจัดการ 
 รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฎ ปรับหลักสูตรการผลิตครูใหม่ ขีดเส้นทำให้สำเร็จประกาศใช้ได้ภายในเดือนสิงหาคม ปี 60 ด้าน ทปอ.มรภ.ขานรับนโยบายตั้งคณะกรรมการศึกษาหลักสูตร 
 "ชัยพฤกษ์"ไม่กลัวเสียงค้าน เสนอบอร์ด ก.ค.ศ.-คุรุสภา เปิดให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สอบบรรจุครูผู้ช่วยสอนวิชาชีพ สังกัด สอศ.ได้เลย 
  Harvard Study of Adult Development 
     
 
    ระเบียบฯ-2557-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทผู้บริหาร  
    ระเบียบฯ-2556-ทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินทุนภายนอก  
    ระเบียบฯ-2557-หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย  
    ระเบียบฯ-2557-เงินค่าตอบแทนรายเดือนฯของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานฯ  
    ระเบียบฯ-2557-การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา  
    ระเบียบฯ-2557-การให้บริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน  
    ระเบียบฯ-2557-การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีจากเงินรายได้  
    ระเบียบฯ-2557-การจัดจ้างผู้บริหาร  
    ระเบียบฯ-2557-การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)  
    ระเบียบฯ-2557-ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (ฉบับที่ 3)  
    ระเบียบฯ-2557-การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำ (กศ.บป.) (ฉบับที่ 3)  
    ข้อบังคับฯ-2557-คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์ฯ พ.ศ. 2557  
    ข้อบังคับฯ-2557-การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2557  
 
     
 

 
    ประกาศฯ-2557-อัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
    อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามคุณวุฒิการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง / ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
    การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ / ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
    การยกเว้นค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗  
    ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร / ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  
    การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย / ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  
    การรับและจ่ายเงินค่าสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๖  

 
    ๕๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อาคารต้นน้ำ) และหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    ๔๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
    ๔๒๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
    ๓๖๔/๒๕๕๗ เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    ๓๖๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  
    ๓๔๐/๒๕๕๗ เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการเสนอข้อมูลในการพิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนรายเดือนและการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษประจำปีให้แก่ผู้บริหาร  
    ๓๓๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๕  

 
    คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 885/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งและปฏิบัติราชการแทน  
    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2558  
    คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555  
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554  
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552  
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  
    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547  
    ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
    แนวทางการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2556  
    แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556  
    นโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2556  
    พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550  
    พระราชบัญญัติระเบียบข้อราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  
    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  
    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

 
     
 
คณะ
สถาบัน/ศูนย์/สำนัก
สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานอื่นๆ
- คณะครุศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
   
 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
- ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน
- ศูนย์ภาษา
- ศูนย์วิทยาศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
 
 
- สำนักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
- กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้
- กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา
-  
 
- เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัย
- โครงการ Young - QA
- โรงเรียนสาธิต
- โรงแรมต้นน้ำ
- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- งานยานพาหนะ
- 107 radio สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ FM 107 MHz
             
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com