สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
  
      มาแรง!!  
      "บิ๊กตู่" จี้ ม.ราชภัฏปรับระบบผลิตครูให้เป็นที่ยอมรับเหมือนในอดีต 
      แจงเหตุสภามหาวิทยาลัยสั่งปลดอธิการบดี มสธ. 
      ใช้ ม.44 แน่!! ถ้าแก้มหา’ลัย 10% ที่ไร้ธรรมาภิบาลไม่ได้ ‘ดาว์พงษ์’ สั่งฝ่าย กม.หาช่องจัดการ 
      รมว.ศึกษาธิการ มอบนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฎ ปรับหลักสูตรการผลิตครูใหม่ ขีดเส้นทำให้สำเร็จประกาศใช้ได้ภายในเดือนสิงหาคม ปี 60 ด้าน ทปอ.มรภ.ขานรับนโยบายตั้งคณะกรรมการศึกษาหลักสูตร 
      "ชัยพฤกษ์"ไม่กลัวเสียงค้าน เสนอบอร์ด ก.ค.ศ.-คุรุสภา เปิดให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สอบบรรจุครูผู้ช่วยสอนวิชาชีพ สังกัด สอศ.ได้เลย 
       Harvard Study of Adult Development 
      ศธ.เร่งทำกฎหมายลูกรับร่าง รัฐธรรมนูญ ระบุอุดหนุนการศึกษาฟรี 15 ปีอย่างถาวร  
      นายอภิชาติ จีระวุฒิ-นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี 
      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงนาม ณ วันที่ 8 เมษายน 2559  
     
  
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธรุกิจ (อาคารต้นน้ำ) พ.ศ. ๒๕๖๐
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา ๒๕๕๙
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๙
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารจัดการและจัดการเงินรายได้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุนสวัสดิการ และพัฒนาวิชาการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๙
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารและการจัดการเงินรายได้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยกองทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

     
  
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี พ.ศ. 2560
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๖๐
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวน การพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๙
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลัเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
     ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘

     
    
  ประกาศฯ-2557-อัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
  อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามคุณวุฒิการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง / ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ / ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
  การยกเว้นค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗
  ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร / ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗
  การรับและจ่ายเงินค่าสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๖

     
  
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๕

     
  
  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2558
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

     
 
  
     
 
     
   

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com