นายสมเชาว์    เกษประทุม

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โทร: email:somchao.k@nsru.ac.th