สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
    ประกาศฯ-2557-อัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
    อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามคุณวุฒิการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง / ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
    การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗ / ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
    การยกเว้นค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๗  
    ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร / ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  
    การรับและจ่ายเงินค่าสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๖  
   

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 ต่อ 5001     E-mail : council.nsru@gmail.com