รายละเอียดข่าว


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การลดการเก็บค่าบำรุงหอพักนักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2564

แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 29 เมษายน 2564