หนังสือราชการ


   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554

   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทผู้บริหาร

   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินทุนภายนอก

   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย

   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย เงินค่าตอบแทนรายเดือนฯของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานฯ

   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา

   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน

   ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีจากเงินรายได้

   ข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่การบริหารและการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี พ.ศ. 2560

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๖๐

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวน การพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๙

   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙

กิจกรรม

การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2559...