ระเบียบ
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย
(ประกาศเมื่อ: 23 ก.ค. 2557)

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทผู้บริหาร
(ประกาศเมื่อ: 26 มิ.ย. 2557)

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย การจัดจ้างผู้บริหาร
(ประกาศเมื่อ: 16 พ.ค. 2557)

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย เงินค่าตอบแทนรายเดือนฯของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานฯ
(ประกาศเมื่อ: 27 มี.ค. 2557)

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)
(ประกาศเมื่อ: 14 มี.ค. 2557)

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
(ประกาศเมื่อ: 14 มี.ค. 2557)

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำ (กศ.บป.) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
(ประกาศเมื่อ: 26 ก.พ. 2557)

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (ฉบับที่ 3)
(ประกาศเมื่อ: 26 ก.พ. 2557)

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน
(ประกาศเมื่อ: 26 ธ.ค. 2556)

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินทุนภายนอก
(ประกาศเมื่อ: 26 ธ.ค. 2556)

1   2   3       Next