สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  • (056)-219100 ต่อ 5001
  • council.nsru@gmail.com
  • อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000