กิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฏหมาย ครั้งที่ 6/2559

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2559

ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2559

การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฏหมาย ครั้งที่ 13/2559