การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฏหมาย ครั้งที่ 6/2559

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฏหมาย ครั้งที่ 6/2559 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 ห้องดาวดึงส์ ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 9 มิ.ย. 2016