รายละเอียดข่าว


ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 6 กรกฏาคม 2565