ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์    ปราณี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประธานกรรมการ

โทร : 056-219100 ต่อ 1100  email : chairat.p@nsru.ac.th