เอกสารอื่นๆ
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(ประกาศเมื่อ: 12 ก.ย. 2557)

  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2558
(ประกาศเมื่อ: 1 ก.ย. 2557)

  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
(ประกาศเมื่อ: 10 มิ.ย. 2557)

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
(ประกาศเมื่อ: 3 ก.ค. 2556)

  แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556
(ประกาศเมื่อ: 1 ม.ค. 2556)

  แนวทางการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2556
(ประกาศเมื่อ: 1 ม.ค. 2556)

  นโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2556
(ประกาศเมื่อ: 21 ธ.ค. 2555)

  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
(ประกาศเมื่อ: 1 ส.ค. 2555)

  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ประกาศเมื่อ: 24 ก.ค. 2555)

  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
(ประกาศเมื่อ: 7 ม.ค. 2554)

1   2       Next