ประกาศ




  ประกาศฯ-2557-อัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
(ประกาศเมื่อ: 24 ก.ค. 2557)

  การลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557 / 27 กุมภาพันธ์ 2557
(ประกาศเมื่อ: 1 มี.ค. 2557)

  การยกเว้นค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2557
(ประกาศเมื่อ: 27 ก.พ. 2557)

  อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามคุณวุฒิการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง / 27 กุมภาพันธ์ 2557
(ประกาศเมื่อ: 27 ก.พ. 2557)

  ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร / 10 มกราคม 2557
(ประกาศเมื่อ: 10 ม.ค. 2557)