ดร.สว่าง    ภู่พัฒน์วิบูลย์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์