นายสมเชาว์    เกษประทุม

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์