เอกสารอื่นๆ
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ประกาศเมื่อ: 1 ม.ค. 2554)

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
(ประกาศเมื่อ: 12 ก.ค. 2553)

  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
(ประกาศเมื่อ: 1 ม.ค. 2552)

  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
(ประกาศเมื่อ: 9 ก.ย. 2551)

  พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
(ประกาศเมื่อ: 13 ก.ย. 2550)

  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
(ประกาศเมื่อ: 15 ส.ค. 2548)

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
(ประกาศเมื่อ: 12 พ.ย. 2547)

  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547
(ประกาศเมื่อ: 15 ก.ย. 2547)

Previous     1   2