การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2559

การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2559

แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 มี.ค. 2017