พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องอมราวดี(อาคาร ๑๔ ชั้น ๓)

แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 มี.ค. 2016