ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2559

ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2559

แหล่งข่าว : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 มี.ค. 2016