ระเบียบ
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีจากเงินรายได้
(ประกาศเมื่อ: 28 พ.ย. 2556)

  ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาสำหรับ บุคลากรประจำการ (กศ.บป)(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
(ประกาศเมื่อ: 23 พ.ค. 2556)

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเกิบเงินค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
(ประกาศเมื่อ: 23 พ.ค. 2556)

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย หอพักนักศึกษาในกับกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
(ประกาศเมื่อ: 25 เม.ย. 2556)

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย เงินสมนาคุณผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
(ประกาศเมื่อ: 21 มี.ค. 2556)

   ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ.2555
(ประกาศเมื่อ: 27 ธ.ค. 2555)

  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ. 2555
(ประกาศเมื่อ: 27 ธ.ค. 2555)

  ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดจ้างลูกจ้างชัวคราว (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๕
(ประกาศเมื่อ: 25 พ.ค. 2555)

   ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2554
(ประกาศเมื่อ: 25 ส.ค. 2554)

  ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
(ประกาศเมื่อ: 25 ส.ค. 2554)

Previous     1   2   3       Next