ข้อบังคับ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วย ส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2554
(ประกาศเมื่อ: 30 ก.ค. 2562)

  ข้อบังคับมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่การบริหารและการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560
(ประกาศเมื่อ: 21 ก.ย. 2560)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี พ.ศ. 2560
(ประกาศเมื่อ: 21 ส.ค. 2560)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๖๐
(ประกาศเมื่อ: 23 มิ.ย. 2560)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๐
(ประกาศเมื่อ: 23 มิ.ย. 2560)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๙
(ประกาศเมื่อ: 23 ธ.ค. 2559)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลัเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
(ประกาศเมื่อ: 28 ต.ค. 2559)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๙
(ประกาศเมื่อ: 25 ส.ค. 2559)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
(ประกาศเมื่อ: 26 พ.ค. 2559)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙
(ประกาศเมื่อ: 24 มี.ค. 2559)

1   2   3   4       Next