ข้อบังคับ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณพ์และวิธีการได้มาและคุณสมบัติ ของผู้ดำรงตำแหน่งคุณสมบัติอธิการบดี (ฉบับที่2) พ.ศ.๒๕๕๕
(ประกาศเมื่อ: 25 ต.ค. 2555)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์แต่งตั้งถอดถอนตำแหน่งทางวิชาของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๕๕
(ประกาศเมื่อ: 24 พ.ค. 2555)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สักงกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554
(ประกาศเมื่อ: 22 ก.ย. 2554)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
(ประกาศเมื่อ: 28 ก.ค. 2554)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์พ.ศ.2554
(ประกาศเมื่อ: 28 ก.ค. 2554)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักเกณฑ์การกำหนดวันทำงาน การลาและการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2554
(ประกาศเมื่อ: 22 ก.ค. 2554)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2554
(ประกาศเมื่อ: 24 ก.พ. 2554)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2554
(ประกาศเมื่อ: 27 ม.ค. 2554)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2553
(ประกาศเมื่อ: 29 ก.ค. 2553)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2553
(ประกาศเมื่อ: 27 พ.ค. 2553)

Previous     1   2   3   4       Next