ข้อบังคับ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวน การพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
(ประกาศเมื่อ: 24 มี.ค. 2559)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
(ประกาศเมื่อ: 5 พ.ย. 2558)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณบดี พ.ศ. 2552
(ประกาศเมื่อ: 25 มิ.ย. 2558)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
(ประกาศเมื่อ: 25 มิ.ย. 2558)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณพ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ประกาศเมื่อ: 25 ธ.ค. 2557)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการติดตามผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ พ.ศ.๒๕๕๗
(ประกาศเมื่อ: 28 พ.ย. 2557)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๗
(ประกาศเมื่อ: 16 พ.ค. 2557)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งประธานสภาคณาจารย์และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๗
(ประกาศเมื่อ: 23 ม.ค. 2557)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
(ประกาศเมื่อ: 23 พ.ค. 2556)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551
(ประกาศเมื่อ: 25 ต.ค. 2555)

Previous     1   2   3   4       Next