ข้อบังคับ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณพ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
(ประกาศเมื่อ: 26 ก.พ. 2552)

  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2552
(ประกาศเมื่อ: 6 ก.พ. 2552)

   ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร พ.ศ. 2552
(ประกาศเมื่อ: 6 ก.พ. 2552)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2552
(ประกาศเมื่อ: 26 ม.ค. 2552)

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยหลักเกณพ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551
(ประกาศเมื่อ: 22 ม.ค. 2552)

Previous     1   2   3   4